easter

JIENA HU! MISSUNI – It-3 Ħadd tal-Għid [B] – 14 t’April 2024

April 4, 2024

It-3 Ħadd ta’ l-Għid

JIENA HU! MISSUNI

Atti 3: 13-15, 17-19; Salm 4; 1 San Ġwann 2: 1-5a; Luqa 24:35-48

Il-Vanġelu

F’dak iż-żmien, iż-żewġ dixxipli li reġgħu lura Ġerusalemm minn Għemmaws kienu qegħdin itarrfu lill-Ħdax u lil dawk li kienu magħhom x’kien ġralhom fit-triq, u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobż.

Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesù nnifsu waqaf f’nofshom u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Huma twerwru bil-biża’ għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom: “Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f’qalbkom?  Araw idejja u riġlejja. Jiena hu! Missuni, u ifhmuha li l-ispirtu ma għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien.” Huwa u jgħidilhom dan, uriehom idejh u riġlejh. Iżda billi huma, fil-ferħ tagħhom, kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistagħġba, qalilhom: “Għandkom xi ħaġa ta’ l-ikel hawn?”  Huma ressqulu quddiemu biċċa ħuta mixwija,  u hu ħadha u kielha quddiemhom.

Mbagħad qalilhom: “Meta kont għadni magħkom għedtilkom dawn il-kelmiet, ‘Jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-Liġi ta’ Mosè, fil-Profeti u fis-Salmi.’ “

Mbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. U qalilhom: “Hekk kien miktub, li  l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet, u li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f’ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta’ dan. U jiena, araw, nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed Missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt, sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu.”

 

Il-Ħsieb

Is-sliem għalikom!
     Għaliex nibqgħu nibżgħu mill-esperjenza li l-Mulej jagħtina kuljum?  Għaliex minkejja dak kollu li jagħmel magħna l-Mulej ma għandniex fiduċja fih?  Għaliex ilkoll kemm aħna ma nikbrux fil-fidi u fil-fiduċja tagħna fil-Mulej?  Minkejja li jistedinna biex nieħdu s-sliem tiegħu, minkejja li jurina l-pjagi tiegħu, minkejja li jistedinna mhux biss biex immissuh fil-foqra ta’ madwarna iżda wkoll li nirċevuh fl-Ewkaristija, aħna nibqgħu ċċassati u nibżgħu, nibqgħu nagħżlu d-dlam minflok id-dawl.

     Il-Mulej jurina kif il-messaġġi qawwija tiegħu jinsabu fl-Iskrittura Mqaddsa.  Kif itenni lill-Appostli, jgħid l-istess lili u lilek illum.  Hemm bżonn li niftħu għajnejna u nkunu nafu tassew min huwa l-Mulej u x’għamel għalina.  Hemm bżonn li nkunu nafu li l-qawwa tal-Mulej magħna hija qawwa li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha u għalhekk hemm bżonn li nkunu nafu tassew xi jrid minna l-Mulej permezz ta’ l-Iskrittura Mqaddsa, kif ukoll għandna r-responsabbiltà kbira li nkunu xhieda tagħha.

     Għandna l-kuraġġ li nerfgħu din ir-responsabbiltà li nkunu xhieda tal-Mulej fil-mumenti kollha ta’ ħajjitna?  Dwar  dan importanti li naraw il-messaġġ li tagħtina l-Kelma tal-Mulej illum.

Il-Kelma

    L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli fejn San Pietru kien għadu kemm fejjaq wieħed magħtub f’isem Ġesu ta’ Nażaret.  Dan kien sinjal li Ġesu kien għadu ħaj fosthom.  Huwa jtenni li minkejja li l-Lhud qatlu lil Ġesù, Alla qajmu mill-imwiet u lest li joffri mill-ġdid il-maħfra.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 4, huwa talba lill-Mulej biex ma jinħebiex minna iżda juri d-dawl ta’ wiċċu fuqna.  It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu fejn itenni l-qawwa tal-maħfra li kisbilna Ġesù l-ġust.  Hemm bżonn li nifhmu b’qalbna dak li għamel Ġesu għalina.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa naraw li fl-ewwel parti l-Appostli sabuha bi tqila biex jemmnu filwaqt li fit-tieni parti huma ġew imfehma kif il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Krsitu kisbulna l-maħfra li l-Appostli jridu jkunu xhieda ta’ din il-maħfra.

Il-Ħajja

 1. Aħna wkoll bħall-appostli nsibuha bi tqila biex nemmnu li Ġesù qam mill-mewt għalija u għalik biex jiksbilna l-fejqan mid-dnubiet tagħna.
 2. Irridu nagħrfu u nsiru nafu lil Ġesù Kristu mill-Iskrittura. Minn hemm biss niksbu d-dawl tal-verità fuq ħajjitna u fuq l-għemil tagħna.
 3. Ma rridux ninsew li bħala dixxipli ta’ Kristu għandna r-reponsabbiltà li nkunu xhieda tiegħu u ta’ dan il-qawmien. Il-fidwa trid tasal għand il-familjari tagħna, għand dawk fuq il-post tax-xogħol, fit-toroq tagħna permezz tagħna lkoll.
 4. Qalbna trid tkun tħabbat għall-Mulej. Nistgħu nwettqu dan billi nkunu nies li, bejn dak li nisimgħu fil-kelma tiegħu, bejn dak li nirċievu fl-Ewkaristija Mqaddsa u dak li nwettqu kuljum, ikun hemm xhieda kbira u ħajja.

Id-Djalogu

   Mulej,

   għallimni kull ħin

   nifhem il-kobor ta’ mħabbtek.

read more

PJAGI – FERĦ – DUBJI – It-2 Ħadd tal-Għid [B] – 7 t’April 2024

March 31, 2024
Caravaggio's The Incredulity of Saint Thomas (1601-2)

It-2 Ħadd ta’ l-Għid

PJAGI – FERĦ – DUBJI

Atti 4: 32-35; Salm 117; 1 Ġwanni 5, 1-6; Ġwanni 20: 19-31

Il-Vanġelu

     Dak in-nhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej.  Mbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom.”  Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu  s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.”

     Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna l-Mulej.” Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka ta’ l-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka ta’ l-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx.” Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Mbagħad qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen.”  Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!” Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.”

      Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li m’humiex imniżżla f’dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta’ Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f’ismu.

Il-Ħsieb

Henjin dawk li ma rawx u emmnu!
     Kristu qam biex iqajjem lilna iżda ħafna drabi nibqgħu reqdin u mbeżża’.  L-istess kif ġralhom l-appostli: raqdu fil-Ġetsemani, beżgħu fil- passjoni u ngħalqu fiċ-~enaklu.  Ferħu meta raw il-Pjagi.  Tumas ma emminx, iddubita u emmen meta ra.  Huma ġrajjiet li ġraw elfejn sena ilu.  Imma huma ġrajjiet li llum għadhom iseħħu fil-ġrajja personali ta’ kull wieħed u waħda minna.  Huwa għal dan il-għan li l-Vanġelu u l-qari tal-lum iridu jimlewna bil-kuraġġ u fl-istess ħin jgħallmuna nirriflettu dwar dak kollu li qed iseħħ fi djarna, fil-komuntajiet tagħna.  Għaliex ħafna drabi l-komunità nisranija qed tisfiduċja lilha nfisha billi jonqosha l-kuraġġ ixxandar li Kristu qam biex ikisser il-mewt, il-ħażen u l-biża’ minn ħajjitna?  Għalfejn dawn id-dubji u l-biża’, għalfejn ma aħniex nuru li aħna wlied id-dawl, ulied ir-rebħa?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Atti ta’ l-Appostli u juri l-karatteristika ta’ dawk li kienu jemmnu, li kienu lkoll qalb waħda u ruħ waħda.  Sinjal ta’ din l-għaqda kienet l-imġiba tagħhom bejniethom, u kienu jaqsmu kollox.  Fis-Salm Responsorjali għandna għanja ta’ tifħir lill-Mulej għaliex huwa tajjeb u t-tjieba tiegħu hija għal dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu, l-awtur jurina li l-fidi fi Kristu Rxoxt bħala Messija twellidna bħala wlied Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna d-dehra ta’ Ġesù f’Ħadd il-Għid filgħaxija, jaqsam magħhom il-paċi u s-setgħat tiegħu.  Hu għeleb il-mewt u l-ħażen.  Temmen fih ma jfissirx li tarah b’għajnejk u li tmissu b’idejk iżda li tilqa’ b’fiduċja l-kelma tiegħu.

Il-Ħajja
 1. L-ewwel insara kienu jintgħarfu mill-imħabba ta’ bejniethom. Aħna llum għadna qalb waħda u ruħ waħda?
 2. Kemm tassew qed nifirħu li l-Mulej qam? Kemm tassew qed ngħaddu dan il-messaġġ lil dawk li jinsabu mtaqqla bid-dubji fil-ħajja tagħhom?
 3. Kemm qegħdin, bħala nsara, nuru li aħna wlied il-Messija mill-mod kif aħna ngħixu fid-dinja tal-lum, mill-mod kif niġġudikaw lil dawk ta’ madwarna?
 4. Ħafna nies illum huma mitlufa għal mument bħal Tumas. Iridu jaraw u jmissu.  Ma jemmnux jekk ma jarawx u ma jmissux.  Kemm qed nagħtu l-esperjenza ħajja tagħna sabiex dawn in-nies isibu mill-ġdid lil Kristu?
Id-Djalogu

     Mulej tiegħi u Alla tiegħi.

read more

QAM U QAJJEM – L-Għid il-Kbir [B] – Il-Ħadd 31 ta Marzu 2024

March 25, 2024

Ħadd il-Għid [Sena B]

QAM U QAJJEM

Atti 10:34a, 37-43; Salm 117; 1 Korintin 5: 6b-8; Ġwanni 20:1-9

Il-Vanġelu

     Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!” Pietru u d-dixxiplu  l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar.  It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx.  Mbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f’post għalih. Mbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen.  Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum  mill-imwiet.

 

Il-Ħsieb

     HALLELUJAH.  Il-Mulej qam tassew.  Il-Mulej kisbilna r-rebħa.  Aħna wkoll se nqumu.  Le, mhux biss għandna l-garanzija tar-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt, mhux biss għandna l-garanzija li Kristu se jqajjem lilna wara din il-ħajja, iżda wkoll għandna ċ-ċertezza li dak kollu li nwettqu f’din il-ħajja jkun mistur fil-ħajja għall-eternità.  Dan huwa l-messaġġ qawwi ta’ l-Għid.  Kristu qam biex jerfa’ lilna mir-raqda ta’ kuljum, mill-monotonija ta’ ħajjitna, mill-medjokrità li ħafna drabi nitkaxkru fiha fil-ħajja ta’ kuljum.  Inti kemm inti fit-tajn u fil-ħama tal-vizzji u d-dnubiet ta’ ħajtek, il-Mulej illum QAM biex jerfagħna lejh, biex ma jħalliniex negħrqu aktar fil-ħama.

     Iżda rridu nemmnu.  Irridu nkunu konvinti minn dak li għamel Ġesù għalina.  Ilkoll kemm aħna rridu nsibu l-mument biex, kif ippruvajna nagħmlu f’dan ir-Randan, niftħu qlubna beraħ għalih.  Kristu qam biex ifejjaq il-ġrieħi ta’ l-umanità kollha.  Ma nistgħux nibqgħu ndawru wiċċna u nħallu l-ġrieħi mikxufa mingħajr kura.  Issa l-mument li, wara li għarafna li rebaħ għalina, inħalluh imissna u jfejjaqna.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, insibu l-ewwel predikazzjoni ta’ l-Appostli li hija bbażata fuq il-qawwa tal-passjoni, mewt u qawmient ta’ Kristu.  Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 117, għandna l-ferħ tal-Knisja fil-qawmien ta’ Kristu mill-mewt li jfisser salvazzjoni garantitia għall-bnedmin li jwieġbu għas-sejħa ta’ Kristu.  Fit-Tieni Qari, meħud mill-Ewwel Ittra lill-Korintin, għandna l-eżempju tal-Lhud li kienu jarmu barra minn darhom il-ħmira l-ħażina.  Hekk ukoll in-nisrani jrid jarmi dak kollu li huwa ħażin biex jikseb il-qawmien fi Kristu.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna lil Pietru u Ġwanni flimkien ma’ Miriam ta’ Magdala jkunu l-ewwel xhieda tal-qawmien ta’ Kristu.  L-aħbar tinxtered permezz tagħhom ma’ kullimkien.

Il-Ħajja
 1. Illum l-Għid il-Kbir. Tħossok ferħan?
 2. Kemm tassew bil-ħajja tagħna qed inkunu sinjali ta’ din l-Aħbar it-Tajba ta’ Kristu fuq il-mewt?
 3. Il-Mulej qam biex iqajjimna fuq tagħna bħala Nsara. X’impenn hemm f’ħajtek biex tiġġedded inti u ġġedded lil ħaddieħor? Tinsab involut f’xi ħidma tal-Knisja?
 4. Marija ta’ Magdala, Pietru u Ġwanni marru jxandru l-Aħbar. Inti tistħi xxandar l-Aħbar it-Tajba?
Id-Djalogu

  Grazzi, Mulej,

  li għaddejt minn passjoni ħarxa għalina

  biex tiksbilna l-qawmien għal dejjem.

read more

QAM GĦALINA – Ħadd il-Għid – Sena A – 9 t’April 2023

March 29, 2023

Ħadd il-Għid

QAM GĦALINA

Atti 10:34,37-43; Kolossin 3, 1-4; 1 Kor 5: 6b-8; Ġwanni 20,1-9

Il-Vanġelu

     Il-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet

Rubens – The Resurrection of Christ – 1611

Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!” Pietru u d-dixxiplu  l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar.  Tbaxxa, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx.  Mbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f’post għalih. Mbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen.  Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum  mill-imwiet.

Il-Ħsieb

L-Għid il-Kbir.  L-akbar festa fil-kalendarju tal-mixja tal-fidi tagħna.  Hija festa li turi li Ħajjet u Kliem Kristu fuq din l-art kienu kliem bis-serjetà.  Importanti għalhekk li llum nifirħu u nirringrazzjaw lil Ġesù għal din ir-rebħa li permezz tagħha AĦNA SIRNA WLIED IR-REBĦA u li l-mewt mhux ser taħkem aktar fuqna.  Importanti għalhekk li nifirħu, ferħ li jiġi għalina li matul ir-Randan nagħrfu li aħna bnedmin dgħajfa u li mingħajr Ġesù ma aħna xejn.  Importanti għalhekk li lkoll kemm aħna nifhmu li r-rebħa ta’ Ġesù kienet rebħa kontra d-dubji u l-inċertezzi tal-ħajja ta’ kuljum, rebħa kontra l-inġustizzji li nsofru, rebħa li tmur ferm ’il bogħod fiż-żmien u teħodna għall-eternità.  ġustifikat għalehkk huwa l-ferħ tagħna llum.

Il-Kelma

L-ewwel qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli u jirrakkonta d-diskors ta’ Pietru fejn itenni li l-predikazzjoni tiegħu hija fuq il-passjoni, mewt u qawmien ta’ Ġesù, li huwa l-misteru ta’ l-Għid.  Ma’ dan il-misteru ddur l-istorja kollha ta’ l-Għid u ta’ l-umanità mifdija.  Fis-Salm Responsorjali għandna għajta ta’ ferħ f’Salm 117 għax dan HUWA L-JUM li għamel il-Mulej.  Fit-tieni qari fl-Ittra lill-Kolossin San Pawl itenni li jekk aħna irxuxtajna ma’ Kristu hemm bżonn li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu li flimkien ma’ Marija ta’ Magdala kienu Pietru u Ġwanni l-ewwel xiehda tal-qawmien ta’ Ġesù.

Il-Ħajja
 1. Tħoss tassew ferħ f’qalbek illum?
 2. Tħoss li pajjiżek huwa s-sema?
 3. Qed tfittex il-ħwejjeġ tas-sema u mhux tad-dinja?
 4. Tħoss li Ġesù kisiblek ir-rebħa?
 5. L-Għid it-tajjeb ifisser li dak li għexna matul ir-Randan issa nkomplu ngħixuh fiċ-ċertezza tar-rebħa ta’ Kristu Rxoxt.
Id-Djalogu

Mulej, rebbieħ fuq il-mewt

għinna nirbħu kontinwament id-difetti tagħna,

biex nifhmu l-kobor tar-rebħ tiegħu.

bħala ulied ir-rebħa.

read more

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK! – Is-6 Ħadd tal-Għid – 9 ta’ Mejju 2021

May 1, 2021

Is-6 Ħadd ta’ l-Għid

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK!

Atti 10: 25-26, 34-35, 44-48; Salm 97; 1 Ġwanni 4, 7-10; Ġwanni 15: 9-17

Il-Vanġelu

 Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu fi mħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta’ Missieri u qiegħed f’imħabbtu.

“Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejjħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu; sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand Missieri jiena għarrafthulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa’, ħalli kull ma titolbu lill-Missier f’ismi, huwa jagħtihulkom.  Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin.

Il-Ħsieb

ħobbu lil xulxin
     Fil-mixja tagħna matul iż-żmien ta’ l-Għid rajna ħafna drabi lill-Mulej ikellimna bil-ġrajjiet ta’ mħabbtu qabel il-kliem tiegħu.  San Ġwann, fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra tiegħu, itenni li għandna nħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla.  Iżda meta tisma’ stejjer dwar abbużi tat-tfal, tifrik u ġlied fil-familji wara ftit snin ta’ ħajja miżżewġa, meta tisma’ nies li jiġġakbinaw lil xulxin fuq il-post tax-xogħol, meta tara stejjer ta’ aħwa mifruda għal snin sħah minn xulxin minħabba xi ġlieda jew nuqqas ta’ qbil… dan kollu jindika li għadna lanqas bdejna nifhmu xi jrid il-Mulej minna, xi jrid jgħidilna l-Mulej meta jtenni li għandna nħobbu kif ħabbna hu.

     Huwa ferm importanti li fil-ħajja tagħna nagħmlu deċiżjonijiet ċari meta ngħidu li nħobbu lil xi ħadd.  Tħobb ma jfissirx li tibgħat xi kartolina, iżda jfisser li int tagħmel minn kollox għal dik il-persuna, saħansitra tkun lest li titlef ħajtek.  Madre Tereża ta’ Calcutta tgħidilna li tħobb ifisser li tibqa’ toffri lilek innifsek sakemm tbati.  Iżda l-Vanġelu falz li qed tippriedka d-dinja huwa Vanġelu li jedifika l-egoiżmu tal-persuna umana, huwa indikazzjoni biex tikber inti u ċċekken lil ta’ madwarek.  Għalhekk, anki llum, is-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu għadu skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, għandna pass importanti fl-istorja tal-Knisja meta jiġi kkonvertit u mgħammed l-ewwel wieħed li ma kienx Lhudi:  Kornelju.  San Pietru jgħid li Alla jilqa’ lil dawk kollha li għandhom il-biżà t’Alla, jiġifieri li jixtiequ jwettqu r-rieda ta’ Alla fil-ħajja tagħhom u jixtiequ jagħmlu s-sewwa.  Is-salvazzjoni ta’ Kristu hija miftuħa għal kulħadd.  Hekk itenni s-Salm 97 meta jgħid li l-Mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus.  Fl-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann li ntennu fit-tieni qari tal-lum għandna lil San Ġwann jgħidilna li Alla huwa mħabba u l-għajn ta’ kull imħabba.  Din it-tema tiġi żviluppata fil-Vanġelu tal-lum meħud minn San Ġwann li jtenni li din l-imħabba dehret fil-persuna u l-ħidma ta’ Ġesu Kristu.

Il-Ħajja

 1. Alla huwa mħabba. Din l-imħabba tahielna bħala wirt. Nafu x’inhi l-imħabba?
 2. Kemm qed ngħixu l-imħabba vera mal-proxxmu tagħna fil-ħajja ta’ kuljum?
 3. Kemm inti lest biex tkompli tħobb?
 4. “Sejjaħtilkom ħbieb”, jgħid il-Mulej.  Tħoss li l-Mulej tassew huwa l-ħabib tiegħek?
 5. “Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu f’imħabbti”. Hekk qal il-Mulej. Kemm qed nippruvaw ngħixu dan il-kmand?
 6. Jekk fl-imħabba ma jkunx hemm tbatija, din m’hi mħabba xejn. Ħares lejn Kristu Msallab.

Id-Djalogu

  Mulej, għallimni nħobb,

  u nagħraf imħabbtek kuljum għalija.

read more

IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT! – Il-5 Ħadd tal-Għid – 2 ta’ Mejju 2021

April 26, 2021

Il-5 Ħadd ta’ l-Għid

IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT!

Atti 9:26-31; Salm 21: 24ab,26b,27; 28-30ab; 30c-32; 1 Ġwanni 3:18-24; Ġwanni 15: 1-8

Il-Vanġelu

“Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha; u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha, biex tagħmel frott aktar. Intom ġa ndaf minħabba  l-kelma li għedtilkom. Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija.  Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.  Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fergħa, u jinxef; imbagħad, friegħi bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa’ fikom, itolbu kull ma tridu, u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta’ Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi.”

Il-Ħsieb

     Il-bidwi jnaddaf id-dielja li diġà tagħmel il-frott sabiex tagħmel aktar frott.  Din hija spjegazzjoni tal-misteru li qegħdin ngħixu bħalissa fi żmien il-Għid, l-istess misteru li

ngħixu permezztal-magħmudija tagħna.  Irridu nifhmu li s-saħħa tagħna kollha hija l-Mulej.  Ma nistgħux nagħmlu frott jekk ma nibqgħux marbutin maz-zokk li huwa Ġesù. Huwa Ġesù li minnu nirċievu s-saħħa tagħna lkoll.  Mingħajr il-Mulej ma nistgħu nagħmlu xejn!

Din hi l-glorja ta' Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi.
     Ma nafx kemm aħna konvinti minn dan, iżda jeħtieġ li nifhmu li l-Mulej huwa dak li jitfa’ fina l-ħajja.  Huwa l-Mulej li miegħu nistgħu lkoll kemm aħna nifhmu x’inhi r-rieda tiegħu fil-ħajja tagħna.  Huwa l-Mulej li permezz tal-Magħmudija u tas-sagramenti jnaddafna sabiex nagħtu aktar frott, sabiex ngħixu ħajjitna fit-tama, sabiex ngħixu u nagħtu xhieda, permezz ta’ l-istess ħajja tagħna, ta’ dak li nemmnu fih.  Huwa dan l-uniku mod li nkunu dixxipli tiegħu jekk tassew nitolbu lill-Missier u huwa jagħtina l-frott.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel qari, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, għandna r-rakkont ta’ meta San Pawl niżel Ġerusalemm wara li kkonverta u l-Insara beżgħu minnu, s’intendi minħabba l-passat tiegħu.  Barnaba jaqbeż għalih u wera kif Pawlu wkoll kien appostlu tal-Mulej.  Fis-Salm Responsorjali nsibu li l-Aħbar it-Tajba li qed inxandru llum hi aħbar ta’ salvazzjoni li tana Ġesù stess.  Fit-Tieni Qari, San Ġwann fl-Ewwel Ittra tiegħu jgħidilna biex ma nħobbux bil-paroli iżda bil-fatti, bl-għemil ta’ ħajjitna.  Minn hawn nintgħarfu kemm aħna dixxipli ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann Ġesù jurina kif nistgħu nkunu dixxipli tiegħu u nagħmlu l-frott li jibqa’.

Il-Ħajja

 1. Kemm aħna marbutin sew maz-zokk li huwa Kristu? Kemm tassew qed nixorbu mill-għeruq ta’ dan iz-zokk li jwassal il-ħajja lill-friegħi tad-dielja?
 2. Kemm qed nagħtu każ tal-periklu kbir li z-zokk jinqata’ u jinxef mingħajr ħajja?
 3. Il-Mulej iridna, minkejja d-difetti tagħna, dixxipli ħajjin li jagħtu l-fortt. Hu importanti li nifhmu s-sagrament tal-Magħmudija li rridu ngħixu kuljum, li rridu mmewtu fina kuljum kull sens ta’ għira u ambizzjonijiet biex jidher hu fl-għemil tagħna.
 4. Kif itenni San Ġwann, għandna nħobbu mhux bil-paroli u t-tpaċpiċ iżda bl-għemil tagħna. Hemm bżonn li kull wieħed u waħda minna llum jagħmel eżami tal-kuxjenza dwar dan.
 5. Itolbu kulma tridu u jkun mogħti lilkom. X’xe tagħmel? Taf titlob?

Id-Djalogu

  Mulej,

  nixtieq li nżomm dejjem miegħek,

  biex tgħin id-dgħufija tiegħi,

  u nagħraf nikber u nagħmel il-frott

  bħala dixxiplu veru tiegħek.

read more

ĦAJTI GĦAN-NAGĦAĠ – Ir-4 Ħadd tal-Għid [B]- 25 ta’ April 2021

April 14, 2021

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

ĦAJTI GĦAN-NAGĦAĠ

Atti 4:8-12; Salm 117; 1 Ġwanni 3: 1-2; Ġwanni 10: 11-18

Il-Vanġelu

     Jiena r-ragħaj  it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.  Il-mikri, li m’huwiex ir-ragħaj, u li n-nagħaġ m’humiex tiegħu, jara  l-lupu ġej, u jħalli n-nagħaġ u jaħrab; u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu, u ma jħabbilx rasu min-nagħaġ. Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili, bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf lill-Missier; u għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti.  Għandi wkoll nagħaġ oħra, li m’humiex minn dan il-maqjel; lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor, u huma jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, ragħaj wieħed. Għalhekk iħobbni  l-Missier, għax jien nagħti ħajti, biex nerġa’ neħodha. Ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi setgħa li nagħtiha, u għandi s-setgħa li nerġa’ neħodha; din hi l-ordni li ħadt mingħand Missieri.”

Il-Ħsieb

     Ninsabu ngħixu f’soċjetà mimlija frażijiet sbieħ ta’ tmexxija – leader-ship, human resources, management, terminoloġija li tenfasizza l-importanza li l-bniedem tal-lum ikollu sens ta’ direzzjoni qawwi.  Iżda għaliex naraw tant nies li jevadu l-problemi ta’ ħajjithom; tant nies li ma jafux x’se jaqbdu jagħmlu; tant nies li lkoll kemm huma jinsabu mfarrka għax ma għandhomx  ideal fil-ħajja tagħhom, jew aħjar, għax l-ideal kien wieħed biss materjali li tfarrak ma’ l-ewwel maltempata?

     Huwa biss ir-Ragħaj it-Tajjeb li kapaċi jħares sew il-merħla tiegħu.  Huwa biss ir-Ragħaj it-Tajjeb li kapaċi jersaq lejn il-merħla u jagħti sens ta’ direzzjoni ċara fil-ħajja.  Huwa r-Ragħaj it-Tajjeb li jaf tassew x’qed iħossu n-ngħaġ tiegħu, speċjalment dawk li ilhom żmien twil muġugħa u ma jitkellmux.  Ir-ragħaj li huwa biss imħallas, kif jara l-maltemp u l-inkwiet, jaħrab.  Iżda r-Ragħaj it-Tajjeb jibqa’.  Kemm aħna konxji ta’ dan?  Kemm tassew nagħrfu li mal-Mulej hemm il-kenn u s-serħan tagħna?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli, għandna lil San Pietru jwieġeb lis-Sanhedrin dwar il-fejqan tar-raġel magħtub.  Huwa jtenni li dan il-fejqan seħħ bis-saħħa ta’ Kristu li qam mill-imwiet.  Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 117, insibu għanja ta’ tifħir għal dak li għamel il-Mulej bis-saħħa ta’ Ibnu.  It-Tieni Qari tal-lum huwa meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann fejn jurina x’aħna tabilħaqq – aħna l-maħbubin ta’ Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna l-figura tar-Ragħaj it-Tajjeb li jagħti ħajtu għan-ngħaġ tiegħu.  Hija ħajja li r-Ragħaj jagħti biex isalva n-ngħaġ tiegħu u biex jipproteġihom.

Il-Ħajja

 1. Nistgħu nissejħu wlied Alla, jgħidilna San Ġwann fit-Tieni Qari tal-lum.  Iżda veru li nixtiequ nissejħu hekk?  Għandna xewqa fina biex nissejħu wlied Alla?
 1. Kemm tassew qed ikollna sens ta’ direzzjoni ċċentrat fuq dak li wettaq Ġesù f’dak kollu li nagħmlu fil-ħajja tagħna?
 1. Jiena nagħraf in-ngħaġ tiegħi. Il-Mulej jaf min aħna u jaf id-dgħufija tagħna x’inhi u lest jipproteġina.
 1. Hemm bżonn ukoll li nitolbu aktar għall-mexxejja tal-Knisja u biex il-Mulej jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħu.  Din hija responsabbiltà tal-Komunità nisranija  kollha.

Id-Djalogu

  Mulej, irrid dejjem nimxi warajk.

  Ħarisni mill-perikli tal-ħajja,

  sabiex dejjem nibqa’ fil-merħla tiegħek.

read more

MORRU NEĦĦU L-BIŻA’ – Għid il-Ħamsin – 9 ta’ Ġunju 2019

May 22, 2019

Għid il-Ħamsin

MORRU NEĦĦU L-BIŻA’

Atti 2:1-11; Salm 103; 1 Korintin 12,3-7, 12-13; Ġwanni 20:19-23

Il-Vanġelu


    Dak in-nhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Mbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom.” Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu  s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.”

 

Il-Ħsieb

     L-esperjenza tal-ħajja umana ta’ kuljum tgħaddina minn ħafna mumenti ta’ biża’.  Il-biża’ li taħkem u ħafna drabi tipparalizza l-azzjonijiet li nkunu se nwettqu.  Fil-ħajja tagħna spiritwali jiġrilna l-istess.  Ħafna drabi nibżgħu nagħtu xhieda li aħna nsara, ħafna drabi nibżgħu ngħixu l-kelma ta’ Alla, ħafna drabi nibżgħu ninqatgħu minn kompromessi li nkunu ħloqna aħna għall-kumdità tagħna.

     Il-festa kbira tal-lum ta’ nżul l-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja u fuqna personalment hija festa li tistedinna li għalkemm aħna bnedmin u mimlijin dgħufija, ilkoll kemm aħna għandna għalfejn nagħmlu kuraġġ.  Il-Mulej jaf min aħna, il-Mulej jaf li aħna kollha biża’, il-Mulej jaf li lkoll kemm aħna nistgħu nwettqu ħafna ġid jekk nisimgħu, naċċettaw u ngħixu l-kelma tiegħu.

     Huwa għal dan il-għan li l-Mulej jibgħat l-Ispirtu s-Santu, id-Difensur, li mhux biss se jsaħħaħ fina l-fidi iżda permezz tad-doni tiegħu se jqawwina biex naffrontaw is-sitwazzjonijiet ta’ ħajjitna kull ħin.  L-Ispirtu s-Santu jinżel biex idawwalna u jurina x’għandna ngħidu u nagħmlu.  L-għażla issa hija f’idejna kemm tassew għandna fidi fil-Mulej u f’dan il-mibgħut-difensur li huwa jibgħatilna, li rċevejna fil-Magħmudija u fil-Griżma ta’ l-Isqof.  Kemm tassew qed inħossu l-preżenza ta’ l-Ispirtu s-Santu fil-ħajja tagħna hija d-domanda li rridu nwieġbu għaliha b’mod personali llum.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli, naraw l-inżul ta’ l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli kif kien iwiegħed Ġesù.  Fit-tieni parti l-Appostli joħorġu jippriedkaw lill-ġnus kollha b’lingwi differenti.  Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 103, insibu għanja ta’ radd il-ħajr għax permezz tal-Miġja ta’ l-Ispirtu s-Santu l-Mulej beda jġedded kollox.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna t-teoloġija ta’ San Pawl dwar l-Ispirtu s-Santu fejn jurina l-għaqda li fiha jrawwimna l-Ispirtu s-Santu.  Tgħammidna fi Spirtu wieħed biex insiru ġisem wieħed.  Din l-għaqda tispikka aktar fil-paċi li l-Mulej jagħti lid-dixxipli tiegħu filwaqt li jonfoħ fuqhom l-Ispirtu s-Santu kif insibu fis-silta tal-Vanġelu ta’ San Ġwann illum.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej jaf li aħna dgħajfa. Iżda jridna nagħmlu kuraġġ u naħdmu

     fl-għalqa tiegħu.  Għalhekk jibgħat I-ispirtu s-Santu.

 1. Kemm tassew aħna nies li nħossuna mdawla permezz ta’ l-Ispirtu tal-

     Mulej?  Il-Mulej jibgħat l-Ispirtu s-Santu biex nirrikorru lejh tul il-

     jiem ta’ ħajjitna.  Qed inwettqu dan?

 1. Xi djalogu nagħmlu ma’ l-Ispirtu s-Santu kuljum?
 2. L-Ispirtu s-Santu minbarra d-dawl permezz tad-doni tiegħu jridna li

     nkunu ġebel ħaj fil-Knisja.  Ejjew nitolbu llum biex niġġeddu fl-

     impenn tagħna nisrani fis-soċjetà u fil-ħidma li nwettqu kuljum

Id-Djalogu

  Spirtu s-Santu,

  nitolbuk tinżel fina

  biex turina xi trid minna

  sabiex b’għemilna u ħidma

  nwasslu l-Bxara t-Tajba fl-ambjent ta’ madwarna.

 

read more

TELA’ JEW TELAQ? – Tlugħ il-Mulej fis-Sema – 2 ta’ Ġunju 2019

May 21, 2019

Solennità ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema

TELA’  JEW  TELAQ?

Atti 1:1-11, Salm 46;  Efesin 1:17-23, Luqa 24:46-53

 

Il-Vanġelu

      U qalilhom: “Hekk kien miktub, li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet, u li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f’ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta’ dan. U jiena, araw, nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed Missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt, sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu.” 

      Mbagħad ħadhom sa ħdejn Betanja, u rafa’ idejh u berikhom. U ġara li, huwa u jberikhom, nfired minnhom u kien meħud fis-sema.  Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima, u mimlijin b’ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm, u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju jbierku lil Alla.

 

Il-Ħsieb

     Le, il-Mulej ma telax is-sema u ħalliena waħedna naqdfu għal rasna.  Il-Mulej ma telax fis-sema u ħalliena orfni nitqabdu mal-baħar ta’ ħajjitna.  Il-Mulej tela’ fis-sema u ħalliena xhieda tiegħu.  “Intom xiehda ta’ dan”, tenna.  Mhux biss, iżda sabiex isaħħaħ din ix-xhieda li aħna rridu nagħtu kuljum huwa se jibgħat Difensur biex idawwalna għal dak kollu li ngħidu u nwettqu.  Il-Mulej jibqa’ magħna dejjem, sa l-aħħar taż-żminijiet.  Huwa se jibqa’ jdawwalna bid-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, bil-preżenza tat-Trinità fil-ħajja tagħna, kif ukoll bil-qawwa ta’ l-Ewkaristija.  Dawn huma t-tliet festi li se niċċelebraw fil-Ħdud li ġejjin, proprju biex il-Mulej jurina li ma aħniex orfni.  Anzi aħna xiehda u rridu naħdmu u nkomplu x-xogħol li beda HU.  Ippreparati biex nagħmlu dan?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, insibu li San Luqa jibda r-rakkont tal-ġrajja ta’ l-ewwel Knisja bl-istess rakkont li jagħlaq il-Vanġelu tiegħu, bit-tlugħ tal-Mulej fis-sema.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 46 insibu għanja ta’ ferħ lil Kristu li tela’ s-sema biex joqgħod fil-lemin tal-Missier.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, għandna t-talba ta’ San Pawl biex l-Insara jagħrfu dejjem aktar il-glorja u s-setgħa li biha Alla żejjen lil Ibnu Ġesù Kristu, li permezz ta’ din is-setgħa jimla kollox bil-glorja u s-setgħa tiegħu.  Il-Vanġelu ta’ San Luqa jagħlaq fl-istess post fejn beda:  fit-tempju, id-dehra ta’ Kristu tiela’ s-sema.  F’dan il-Vanġelu għandna xbieha liturġika fejn Ġesù, bħala l-Qassis il-Kbir, refa’ idejh u berikhom, waqt li l-miġemgħa preżenti, id-dixxipli, inxteħtu fl-art jagħtuh qima.

Il-Ħajja

 1. 1. Intom xhud ta’ dan. Inħossuna xhieda ta’ dan il-messaġġ li rridu nxandru bħala nsara?
 2. Dan huwa t-testment u l-isfida li jagħti Ġesù lilna l-insara. Kemm tassew qed inkunu xhieda tiegħu sa truf l-art?  Kif qed inkunu xhieda tiegħu?  Inħossuh magħna fil-qadi ta’ dmirna?
 3. Ġesù ma ħalliniex waħedna. Se jibgħat Difensur.  Qed nagħmlu kuntatt ma l-Ispirtu s-Santu?
 4. Ġesù ma jridniex nibżgħu u naqtgħu qalbna għax Hu se jibqa’ magħna dejjem. Fl-Ewkaristija hemm preżenza ta’ fejqan u saħħa għal xandir kull ħin tal-kelma tiegħu.  Kemm qed nagħmlu użu minnha?

Id-Djalogu

     Mulej, inti tridna nkunu xhieda tiegħek,

     agħmel, Mulej, li nifhmu

     tassew fejn tridna naħdmu

     biex ma nitbiegħdu qatt

     minn dak li inti tridna nwettqu.

read more

TITĦAWDUX U TIBŻGĦUX! – Is-Sitt Ħadd tal-Għid – 26 ta’ Mejju 2019

May 20, 2019

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

TITĦAWDUX U TIBŻGĦUX!

Atti 15: 1-2, 22-29; Salm 66;  Apokalissi 21:10-14, 22-23; Ġwanni 14, 23-29

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu : “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu m’hijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni.

      “Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom.  Jiena nħallilkom is-sliem; nagħtikom is-sliem tiegħi; ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżża’.  Smajtu x’għedtilkom: Jiena sejjer u nerġa’ niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier hu akbar minni.  U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ temmnu

 

Il-Ħsieb

     Illum Ġesù jagħtina messaġġ ieħor ċar li fuqu għandna nfasslu l-proġetti ta’ ħajjitna.  M’huwiex biżżejjed li ngħidu li nħobbu lil Ġesù jekk wara ma nħarsux il-kelma tiegħu għaliex hija din il-kelma li tagħtina l-ħajja kull ħin.  Jekk ngħidu li nħobbu lil Ġesù u ma nagħtux każ tat-tagħlim u l-kliem tiegħu, ħajjitna tkun bla fil, bla fidi.

     Il-Mulej jaf li s-sitwazzjoni tal-fidi tagħna ħija waħda prekarja.  Jaf li ħafna drabi nwegħdu ħafna iżda wara ma nagħmlu xejn.  Ħafna drabi lill-Mulej nuruh biss li nħobbuh bil-kliem biss. Huwa għalhekk importanti li fid-dgħufija tagħna l-Mulej jibgħatilna Difensur li jsaħħaħna fl-għajxien kuljum tal-fidi tagħna fil-pożizzjoni li għandna fis-soċjetà.  U dan jgħodd għal kulħadd, kemm min iġorr responsabbiltà ta’ familja kif ukoll dawk li jġorru responsabbiltajiet ta’ tmexxija għolja fil-pajjiż.

     Id-Difensur li se jibgħatilna jgħallimna kollox u jfakkarna dak kollu li Ġesù qalilna.  Din hija l-qawwa ta’ l-Ispirtu tal-Mulej, l-Ispirtu li se jdawwal il-Knisja u jdawwal il-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.  Iżda kemm tassew aħna konvinti minn dan?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli fejn insibu li fil-Knisja ta’ l-ewwel żminijiet kienet qamet kwistjoni dwar jekk il-pagani li jikkonvertu għandhomx jgħaddu mir-riti tar-reliġjon Lhudija.  Il-Knisja ta’ Antijokja għaddietha lill-knisja f’Ġerusalemm u sar l-ewwel Konċilju li stieden lil kulħadd għall-għaqda u l-imħabba, għax fil-Knisja ma jeżistux Lhud jew Grieg iżda lkoll ħaġa waħda fi Kristu  Ġesù.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 66, jurina li għaliex aħna magħqudin ma’ Kristu għandna sehem mill-barkiet imwegħda fl-imgħoddi minn Kristu nnifsu.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta l-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu, jittratta s-sbuħija tal-Knisja u jħares lejha meta tilħaq il-milja tagħha fis-sema.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann li ntennu llum għandna lil Ġesù jgħid li Alla nnifsu jiġi joqgħod fina meta aħna lkoll inwettqu l-kelma tiegħu.  Hija l-preżenza Trinitarja li tmexxina.  Din hija l-imħabba kbira li Ġesù jwiegħed lilna jekk inħobbuh bil-fatti u bl-għemejjel tagħna.

Il-Ħajja

 1. Ilkoll kemm aħna ntennu li nħobbu lil Ġesù. Din mhix risposta għal domanda li konna nwieġbu fil-klassi tal-katekiżmu.  Hija d-domanda għall-ħajja tagħna lkoll.  Kemm tassew qed nemmnu u nwettqu din l-imħabba fl-għemejjel tagħna ta’ kuljum?
 2. Irridu bħala Nsara nitolbu u naħdmu għall-unità fil- Knisja. Fil-Konċilju ta’ Ġerusalemm ġie mtenni li fil-Knisja m’hemmx Lhud jew Grieg iżda lkoll ħaġa waħda fi Kristu.  Qed naħdmu u nitolbu bħala Nsara għal dan?
 3. Ġesù jwiegħed Difensur biex jgħinna nifhmu aktar l-imħabba ta’ Alla. Kemm qed nitolbu u niddjalogaw ma’ dan id-Difensur?
 4. “Tħallux li qalbkom titħawwad u lanqas titbeżża’.” Kif nistgħu nagħmlu dan jekk tassew ma jkunx hemm il-preżenza ta’ Alla l-missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu fina?
 5. M’għandniex triq oħra… jekk tassew irridu nħobbu lill-Mulej irridu nħarsu l-kmandamenti tiegħu u jkollna l-ħajja bil-kotra.

Id-Djalogu

  Mulej, illum stedintna biex

  ma nitħawdux u ma nibżgħux;

  taf li aħna bnedmin.

  Għinna sabiex naċċettaw aktar il-kelma tiegħek,

  u ngħixu ħajjitna miegħek

  sabiex tkun dejjm magħna.

read more